چند هفته پیش مسابقه ای در پایگاه انجام شد که با پشت سر گذاشتن آن از برترین هایشان تقدیر شد

نفر اول:علی نظری 

نفردوم:محمد محمدی پور

نفرسوم:محمد ربیع